Son güncellenme :04.10.2014 15:15

Anasayfa > Hukuki İşlemler

04.10.2014 Cts, 15:15

8

PDR EYLEM EVRAKLARI

20 Kasım, 2017

 

 

1

Hukuki Görüş İstem Formu

21 Aralık, 2012

Mesai Saatleri Dışında Yapılan Seminerler Angaryadır…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik bir çok kurs, seminer… vb faaliyetler mesai saatleri dışında yapılmakta ve öğretmenlerin  çalışma saatleri ile dinlenme hakları göz ardı edilmektedir. Bu tür uygulamalar son zamanlarda artış göstermektedir. Bu konuda yargı kararları da hiçe sayılmaktadır.

En son ülke genelinde sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan(özellikle Suriyeli) öğretmenlere yönelik seminerler düzenlenmiştir.

Bu konuda bakanlığa yazı yazarak UNİCEF destekli bu seminerlerin mesai saatleri içerisine alınmasını ve katılan öğretmenlere ücret ödenmesini talep ettik.

Milli Eğitim Müdürlükleri bu seminerleri yargı kararlarını da hiçe sayarak yine mesai saatleri dışına almaya devam etmektedirler. Üstelik hiçbir ücret ödemesinin yapılması da söz konusu değildir. Adeta angarya niteliğindeki bu uygulamayı kabul etmiyoruz.

Bu ve bundan sonra yapılacak seminer, kurs… gibi faaliyetlerin mesai saatleri dışında yapılması halinde üyelerimizin katılmamasına yönelik Merkez Yönetim Kurulumuzca karar alınmış olup, üyelerimiz faaliyeti öğrendiklerinde öncelikle mesai saati içerisine alınmasını talep edecekler, etkinliğin başlamasına kadar bir düzenleme yapılmazsa mesai saati dışındaki faaliyete katılmayabileceklerdir.

 

Bakanlığa Başvurumuz

Dilekçe Örneği

MYK Kararı

Danıştay Kararı

MEB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HATASINDAN DÖNDÜ. SIRA, YARGI KARARLARININ UYGULANMASINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 11.01.2016 tarihli görüş yazısıyla görevden alınan okul müdürlerinin durumuna ilişkin yeni bir dönemin başlamasına yol açacak bir adım atmıştır.

MEB Hukuk Müşavirliği konuya ilişkin daha önceki görüşünde, görev süresi uzatılmayan okul müdürlerinin dava açıp kazanmaları üzerine bu kararların göreve dönme anlamı taşımayacağını ifade etmiş, bu doğrultuda da yargı kararlarının uygulanmaması sonucunu doğuran uygulamalara tanık olmuştuk. Sendika olarak da Bakanlığa yazdığımız tüm yazılarımızda işlemlerin usulsüz olduğu, yargı kararlarının uygulanmadığı ve bunun suç oluşturduğu yönündeki uyarılarımızı yinelemiştik.

Gelinen noktada MEB Hukuk Müşavirliği’nin, değerlendirme sonucu görev süresi uzatılmayan okul müdürlerinin dava açıp yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarını elde etmesi durumunda müdürlük görevlerine dönebilecekleri yönünde yeni görüşü ortaya çıkmıştır.

Hukuk müşavirliğinin hatasından dönmesini olumlu karşılamakla birlikte, aradan geçen bunca zamanda göz göre göre tüm uyarılara rağmen hukukun yok sayılıp binlerce kişinin mağdur edilmesine neden olunduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Bu aşamada da Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda Bakanlığın, mağduriyetleri gidererek mahkeme kararları doğrultusunda göreve iadeleri gerçekleştirmesi sırası gelmiştir.

Sonuç olarak, müdürlük görev süresinin uzatılmaması ile sonuçlanan değerlendirmelerin iptali talebiyle dava açan ve bu davalardan yürütmenin durdurulması ya da iptal kararını elde eden okul müdürlerinin dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Örnek dilekçe

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 11.01.2016 tarihli görüş yazısı

 

 

DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Duyuru İçin Tıklayınız

Valiliklere Gönderilen Üst Yazı İçin Tıklayınız

MEB’DE NORM KADRO UYGULAMALARI ile BUNA BAĞLI ATAMA ve YER DEĞİŞTİRMELER HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK
AÇIK ÖĞRETİM SINAV GÖREVLENDİRMELERİNDEKİ AYRIMCILIĞA SON VERİLMESİNİ İSTEDİK

Açık Öğretim Fakültesi sınav görevlendirmelerindeki ayrımcılığa son verilmesi için ÖSYM Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazdık.

ÖSYM Başkanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazdığımız yazı için tıklayınız 

İmza Kampanyası formu için tıklayınız

El broşürü için tıklayınız

Basın açıklaması metni için tıklayınız

 

 

ATATÜRK ve LAİKLİĞE KARŞI EYLEMLERİ KORUYAN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmiştir.

YÖK, sözü geçen yönetmelikte, Vakıf Yükseköğretim kurumlarının faaliyet izninin kaldırılmasına ve kurumun kapatılmasına neden olacak esasları yeniden belirlemiştir.

Siyasi iktidarın sistematik bir politika olarak benimsediği, Atatürk’ü ve laikliği peyderpey mevzuattan silme gayretiyle eş güdümlü hareket eden YÖK, bu görevini yerine getirme konusunda yeni bir adım daha atmıştır.

Yönetmeliğin değişiklikten önceki halinde, vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatılması sebepleri arasında yer alanAtatürk ilkeleri ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti, kapatılma sebepleri arasından çıkarılmıştır. Yani Atatürk ilke ve inkılapları ile laikliğe karşı eylemler içinde bulunan odakların yükseköğretimdeki varlığı koruma altına alınmıştır.

Ayrıca yönetmeliğin önceki halinde yer alan ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti de aynı şekilde kapatılma sebepleri arasından çıkarılmıştır.

Anayasaya, Devrim Kanunlarına, Yükseköğretimin temel amaç ve ilkelerine aykırı olarak düzenlenen bu yönetmeliğin, ilgili hükümlerinin iptali için sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Atatürk ilke ve inkılapları ile laiklik ve Cumhuriyet kazanımlarına karşı her alanda mevcut iktidarın yürüttüğü sistematik baskılara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bugünkü iktidarın hayalini kurduğu tekke, zaviye, medrese tarzı eğitim öğretime karşı savunduğumuz bilimsel, çağdaş, laik, her türlü ayrımcılıktan uzak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı eğitim modelini yaşatmak adına bir adım dahi geri atmamayı da ulusumuza karşı vazifemiz olarak kabul ediyoruz.

 

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI

 

MEB Merkez ve Taşra teşkilatı şef ve memurluk sınav başarı puanın alacak kadroya göre düzenlenmesini talep ettik.

MEB’e yazdığımız yazi için tıklayınız

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE ÖĞRETMEN /REHBER ÖĞRETMENLERİN İDAREYE VERECEKLERİ İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Ders öğretmenleri dilekçe örneği için tıklayınız

Rehber öğretmenler dilekçe örneği için tıklayınız

OKUL MÜDÜRLERİNİN MÜLAKATA ÇAĞRILMALARI HAKKINDA

OKUL MÜDÜRLERİNİN MÜLAKATA ÇAĞRILMALARI HAKKINDA

Okul Müdürlerini mülakata çağrılmaları hakkındaki yazı için tıklayınız

Mülakata girmeyecekler dilekçe için tıklayınız

Mülakata girecekler dilekçe için tıklayanız

12 EKİM 2015 İŞ BIRAKMA SAVUNMA EVRAKLARI

Not: “12.10.2015 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.

Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.

İncelemeye cevap ve savunmaya ekler eklenecektir.

 İncelemeye cevap dilekçesi,

     Savunma yazısı,

Merkez Yönetim Kurulu Kararı

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

2. NÖBET GÖREVİNİN VERİLEMEYECEĞİNE DAİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARIN 26. MADDE UYGULAMASI HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

 

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN İTİRAZ YOLUYLA VERDİĞİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI GEREĞİ GÖREVE İADE EDİLMEYEN OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLGİLİLER HAKKINDA VERECEĞİ SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Yönetici atama uygulamaları hakkında İdare Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen ilgili kurum müdürlerinin görev yaptıkları kuruma iade edilmeden şeklen değerlendirmeye tabii tutuldukları, yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçeleri yok sayılarak daha önceki değerlendirmelerde ısrar edildiği Genel Merkezimize bildirilmektedir.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak ilgili kişilerin kurum müdürlüklerine iade edilerek, İdare Mahkemelerinin kararlarının gerekçelerine uygun değerlendirme yapılmasının sağlanması için uyarıda bulunduk.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Yürütmenin durdurulması kararını uygulamayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyenler için dilekçe örneği

YATILI VE PANSİYONLU OKULLARDA BELLETİCİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

 

DÖNÜŞTÜRÜLEN OKULA YAPILAN ATAMALAR HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

 

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN İTİRAZ YOLUYLA VERDİĞİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI GEREĞİ GÖREVE İADE EDİLMEYEN OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLGİLİLER HAKKINDA VERECEĞİ SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Önemli Açıklama: Bu dilekçeyi Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararında belirtilen şartları taşıyan ve daha önce bu nedenle idareye göreve iade konusunda yazılı başvuruda bulunan okul müdür ve müdür yardımcıları vermelidir.

 

Dilekçe İçin Tıklayınız 

PROJE OKULLARINDA GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN ÖĞRETMENLERİN GÖREVDEN ALINMALARINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMLERİN GERİ ALINMASI TALEBİYLE MEB’E BAŞVURDUK

MEB’DEN İL İÇİ ÖZÜR GRUBU TAYİNİNE İLİŞKİN İSTEKTE BULUNDUK

 

DANIŞTAY’ IN HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN İPTALİ KARARI HAKKINDA MEB ’E YAZI YAZDIK

 

MEB’İN HUKUKA AYKIRI ROTASYONLA İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE UYGULAMA KILAVUZU KURALLARINI YARGIYA TAŞIDIK

Milli Eğitim Bakanlığı, çıkardığı ve sendikamızca iptali istenen “Öğretmenlerin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği”ndeki “Rotasyon”la ilgili sonradan yaptığı yönetmelik değişiklikleri ile buna ilişkin uygulama kılavuzu mahiyetindeki duyuru kuralları ile “kazanılmış hakları yok sayarak”, norm kadro güncellemeleri yapmadan, dayatma niteliğinde tercih yapmaya zorlayarak alelacele rotasyon uygulamasına kalkışmakla sonu görünmeyen bir tünele girmiş; yapacağı uygulamalarla bu karanlık tünelde el yordamıyla ilerlemeye çalışsa da sağlam hukuki temellere oturtulmayan ve iyice düşünülüp tartışılmadan, uygulamanın muhataplarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan sonradan düzenlenen bu hükümlerin de hukuka aykırılık sorununu ortadan kaldırmaktan uzak olduğu, baştan kadük; hatta ölü doğduğu, 900 bin öğretmeni kapsayacak bir düzenlemenin sınırlı olarak ilk uygulamasının yapılmaya çalışıldığı 2014-2015 yılı yaz döneminde bile konunun içinden çıkılmaz hale dönüştürüldüğü; hukuka uyarlık taşımayan gerek yönetmelik hükümleri gerekse uygulama kurallarıyla eğitim çevrelerinde huzursuzluklara, tartışmalara ve belirsizliklere yol açtığı; hatta Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe yöneticilerince bile konunun yeterince ve doğru anlaşılmadığı düşünülürse 2015 -2016 öğretim yılının sorunlarla başlayacağı; yine binlerce öğretmenin hak kayıplarının giderilmesi için yargıya koşacağını söylemek hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

Açıkça hukuka aykırı ve uygulanmasıyla telafisi imkansız zararlar doğuracak olan rotasyon uygulamasına yönelik değişiklikler ile yönetmelikte yer almayan yeni kurallar getiren uygulama kılavuzunun iptali için yargıya başvurduk.

ROTASYONA TABİ OLUP TERCİH YAPMAK İSTEYENLER ŞERHLİ DİLEKÇE VERMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün, Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunda; 30.09.2015 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında 15 yılını dolduran öğretmenlerin, 20-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerinin alınacağı ve 29 Temmuz tarihinde de atamaların yapılacağı ilan edilmiştir.

Her yönüyle öğretmenleri mağdur edecek olan rotasyon uygulamasına karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirmiştik. Yayınlanan kılavuzdan da Bakanlığın öğretmenlerin yaşayacağı mağduriyete kulak tıkadığı anlaşılmaktadır. Bu aşamada Bakanlığı, yaratacağı mağduriyetler nedeniyle karşı karşıya kalacağı davalar konusunda tekrar uyarıyoruz ve yayınlanan kılavuz hükümlerini de yargıya taşıyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Sendikamızca rotasyon uygulamasının tümüyle iptali için açtığımız dava sonuçlanıncaya kadar bu noktada rotasyona tabi olan öğretmenlerin tercih yapmaması halinde resen atamaya tabi olacağı bilinmelidir. Bu şartlar altında tercih yapmak isteyen üyelerimizin kurumlarına, yayınladığımız şerh dilekçelerini vermelerini öneriyoruz.

İlgili dilekçe için

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GEREKÇELİ KARARI BEKLENMELİDİR

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülen dershanelerin kapatılması ve yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin düzenleme hakkındaki davada, Anayasa Mahkemesi’nin ilgili düzenlemelerin iptali yönünde karar verdiği haberi kamuoyunda ciddi yankı uyandırmıştır.

Bu haber ile birlikte Mahkeme kararının sonuçlarına yönelik olarak pek çok spekülatif haber ve yorumların yapıldığına da tanık olmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sistemini kaosa sürüklediği bu ortamda henüz mahkemenin resmi açıklaması ve gerekçeli kararı ortada yokken durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirecek açıklamaların yapılmasını ve insanları temelsiz beklentilere sürükleyecek yorumların dile getirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz.

En başından itibaren hassasiyetle takip ettiğimiz sürece ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi kararının ortaya çıkmadan yapılacak tüm değerlendirmelerin hukuki temelden uzak olduğunu belirtmek isteriz. Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra ortaya çıkacak hukuki durumun Sendikamızca süratle değerlendirileceğini ve atılması gereken adımlar konusunda tüm bileşenleri en sağlıklı şekilde yönlendireceğimizin bilinmesini isteriz. Asılsız ve dayanaksız yorumlara itibar edilmemesini ve yaşanacak gelişmelerin Sendikamız açıklamalarından dikkatle takip edilmesini temenni ederiz.

 

MEB’İN ROTASYON KONUSUNDAKİ TELEFON MESAJLARI HÜKÜMSÜZDÜR

Sendikamız Eğitim-İş’in karşı olduğu ve mahkemeye taşıdığı rotasyon hakkında Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere; “Sayın …. aynı eğitim kurumundaki çalışma süreniz 15 yıl üzeri olduğundan dolayı gerekli iş ve işlemler için okul idaresine başvurmanız gerekmektedir. ” şeklinde telefon mesajları göndermektedir.

İçeriği ve amacı belirsiz bu çağrılardan okul idarelerinin de haberinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Henüz uygulama kılavuzu dahi ortada yokken, öğretmenlerin okul idaresinde yapacağı hiçbir işlem bulunmazken, tatilde olan öğretmenlerin ne amaçla okula yönlendirildiklerini anlamak mümkün değildir.

Resmi yazışma usullerinde yeri olmayan bu çağrıların bu aşamada dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isteriz.

 

İMAM-HATİPLERDE “HAFIZLIK” ARASINA OLANAK SAĞLAYAN DÜZENLEMEYE DAVA AÇTIK

25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile imam-hatip okullarında “hafızlık eğitimi” uygulaması, yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre imam-hatip okulu öğrencilerine bir eğitim öğretim yılı hafızlık eğitimine katılmaları için izin verilmekte ve öğrencilerin okula döndüklerinde bu yıla ilişkin derslerden sadece içeriği belirsiz bir sınava tabi tutularak bir üst sınıfa devam etmelerine olanak sağlanmaktadır.

Bakanlığın daha önce hayata geçirdiği bu uygulamaya karşı yine Sendikamızca dava açılmıştı. Ancak Bakanlığın yeniden düzenleme adı altında aynı uygulamayı devam ettiren ve açtığımız davanın konusuz kalmasını amaçlayan bu düzenlemeye karşı dava açmak gerekmiştir.

Örgün eğitim ilkesini bertaraf etmeyen çalışan, Milli Eğitim Sistemini Bakanlığın denetiminden çıkartarak Diyanet kurumları ile paylaşmaya açan, bunlarla birlikte bilimsellikten uzak bir yapılanma öngörerek, öğrenciler arasında eşitlik ilkesine aykırı olarak ayrıcalıklı zümreler yaratmaya çalışan uygulamanın iptali için Danıştay nezdinde dava açtık.

MEB’DEN NORM GÜNCELLEMELERİNİN YAPILARAK İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İMKANININ SAĞLANMASINI İSTEDİK

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, bir an önce norm güncellemelerinin tamamlanarak, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yeniden tercih imkanının sağlanmasını istedik.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

 

SENDİKAL MÜCADELE ADINA ÖNEMLİ BİR HUKUKİ KAZANIM DAHA

 

Soma’da yaşanan katliama demokratik tepkimizi göstermek amacıyla Sendikamızca alınan karar doğrultusunda, 15.05.2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “1 günlük iş bırakma” eylemine katılan Yozgat Bozok Üniversitesi’nde çalışan üyemize, disiplin cezası olarak “uyarma cezası” tesis edilmişti.

Cezanın iptali için açtığımız davada Yozgat İdare Mahkemesi, verilen cezanın, örgütlenme özgürlüğünün ihlali anlamına geleceği ve sendikal faaliyet kapsamında gerçekleşen eylemlere disiplin cezası verilemeyeceği gerekçesiyle söz konusu cezanın iptali yönünde karar vermiştir.

Örgütlenme hürriyeti ve sendikal haklar bakımından son derece önemli bir hukuksal kazanım olarak gördüğümüz mahkeme kararının, benzeri uygulamalarla baskıcı ve hukuk tanımaz işlemleri sürdürmekte ısrarcı olan idari amirler tarafından özenle dikkate alınmasını umuyoruz.

Bu kapsamda örgütlenme özgürlüğü ve dayanışma bilincini yok sayan bu tür girişimlere karşı yorulmaksızın mücadelemizi sürdüreceğimizin, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri adına giriştiğimiz onur savaşını sonuna kadar götürmekte kararlı olduğumuzun bilinmesini temenni ediyoruz.

İlgili karar için

 

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, “alan değişikliği” ile ilgili takvimin biran önce açıklanmasını ve öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili taleplerinin karşılanmasını istedik.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız 

 

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRMELER İPTAL EDİLDİ

 

Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin istemeleri halinde atamalarının iptal edileceğini duyurmuştur.

Bu çerçevede il dışı atamalarının iptalini isteyen öğretmenlerimizin “atamalarının iptalini” isteyen dilekçelerini acilen kurumlarına vermeleri gerekmektedir.

MEB’in duyurusu için tıklayınız

Dilekçe için tıklayınız

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ÖĞRENCİ KAYDI HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

 

Seminer çalışmaları sırasında okul öncesi öğretmenlerine “çağ nüfusu alan taraması” ile ilgili emir verilerek öğretmenlerin ev ev dolaşıp tespit yapmalarının istendiği şikayetleri sendikamıza ulaşmıştır.  Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak bu tür yasa ve yönetmelik dışı, keyfi, riskli uygulamaların önüne geçilerek öğretmenlerin mağdur edilmemesini istedik.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİNİN İSTEĞE BAĞLI DURDURULMASI İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK

İl içi ve il dışı isteğe bağlı görev yeri değiştirilen, aile birliğinin bozulması veya değişik nedenlerle sorun yaşayan öğretmenlerin bir defaya mahsus olarak görev yerlerinde kalması için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

DANIŞTAY KARARINDAN ETKİLENEN YÖNETİCİLER İÇİN BAŞVURU DİLEKÇELERİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararından etkilenecek olan okul müdürü ve müdür yardımcısı/başyardımcıları için örnek dilekçelere yer verilmiştir.

 

Görevi sona erdirilen okul müdürleri için örnek dilekçe

Görevi sona erdirilen müdür yardımcısı/başyardımcıları için örnek dilekçe

Bu yıl sonu itibarıyla görevi sona erecek müdürler için örnek dilekçe

YÖK’ÜN YANDAŞI KAYIRAN ÖYP YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

YÖK Genel Kurulu 14.05.2015 tarihinde almış olduğu kararda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar olarak yer alan düzenlemede bir takım değişikler yapma kararı almıştır.

Dava konusu düzenlemeden önce bu alımlarda, adayların üniversite lisans not ortalaması, ALES Sınavı ve yabancı dil sınavı puanı esas alınmaktaydı.

Ancak YÖK, bu kriterlerin yanına dava konusu düzenleme ile bir de “alan sınavı” ilave etmiştir. Bu sınavın da yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabileceği kararlaştırılmıştır. İfade edilen sözlü sınava dayalı alan sınavının ise toplam oran içerisindeki ağırlığı %40 olarak belirlenmiştir. Görüleceği üzere bu durumda sözlü olarak gerçekleştirecek olan bu sınav belirleyici unsur olacaktır.

Yazılı olarak gerçekleştirilecek alan sınavı kriterinin getirilmesinde kategorik olarak sorunlu bir husus olmamasına karşın bu sınavın sözlü olarak da yapılabilecek olması, kamuoyunda ciddi endişeyle karşılanan kadrolaşma tehdidini akıllara getirmektedir. Bu doğrultuda sözlü sınav uygulamasının fiiliyatta varacağı nokta da daha önceki benzer uygulamalardan tecrübe edildiği üzere aynıdır. Diğer yandan sözlü sınav uygulamasının yargı denetimine elverişsizliği, kariyer ve liyakat ilkelerine olan uyumsuzluğu da bilinen bir gerçektir. Danıştay’ın artık yer etmiş içtihatlarında ise bu durumun hukuka aykırılığı ortadadır.

Akademik yeterlilik gözetmeyen ve bilimsel olmaktan uzak sözlü sınav uygulaması üniversitelerde kadrolaşmaya yönelik bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim-İş, söz konusu uygulamanın iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştır.

MEB’DEN ROTASYONDA “YÖNETİCİLİK GÜVENCESİ” HAKKININ TANINMASINI İSTEDİK

4688 sayılı Kanun ve ilgili uluslar arası sözleşmelerce tanınmış olan “yöneticilik güvencesi” haklarının, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek olan rotasyon uygulamalarında esas alınacak şekilde tanınması ve bu doğrultuda gerekli düzenleyici/bireysel işlemlerin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

HAFTASONU EGZERSİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

Tüm haftasonu kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlere kurs ücretlerinde gereken iyileştirmelerin yapılması için MEB’e yazı yazdık

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN MEB’E YAZI YAZDIK

Sağlık Meslek Lisesi öğretmenleri için alan değişikliğinin açılması ve Sağlık Meslek Lisesi alan öğretmenlerinin “sağlık” alanındaki bölümlerden “Sağlık Hizmetleri” alanındaki bölümlere tercihleri doğrultusunda geçişlerinin yapılması için MEB’e yazı yazdık

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

ROTASYON HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

 Bir ilköğretim okulu dönüşüm kapsamında ilkokula dönüştürülmüşse, burada kalan sınıf öğretmenleri rotasyona tabi olacak mıdır?

Evet. Bu okulda 12 yılını doldurmuş olan sınıf öğretmeni rotasyon uygulamasına tabidir. Ancak ara sınıf okutan sınıf öğretmenleri bakımından bir ayrım yapılmış, bu öğretmenlerin 12 yılını doldurmalarına rağmen, aynı sınıflarına devam etmeleri şartıyla, 4.sınıfı okuttukları ders yılının tamamlanmasından sonra rotasyon uygulamasına tabi olacakları belirtilmiştir.

İlköğretim okulunun dönüştürülmesi nedeniyle buradaki branş öğretmenlerinin başka bir ortaokula aktarılması halinde bu öğretmenler rotasyona tabi olacak mıdır?

Bu durumdaki öğretmenlerin rotasyona tabi tutulmaması gerekir. Mevcut durumda en tartışmalı ve kafa karıştıran hususlardan biri bu durumdur. Burada kimi çevrelerce, başka okula aktarılan bu öğretmenlerin 12 yıllık hizmet süresi hesabında yeni aktarıldıkları okula başladıkları tarihin değil, önceki dönüştürülen ilköğretim okuluna başladıkları tarihten itibaren sürenin hesaplanması gerektiği yorumları yapılmaktadır. Bu konuda idarenin nasıl bir uygulama yapacağı merak konusudur ancak belirtmek gerekir ki bu halde, yeni okula aktarılan tarihten itibaren 12 yıllık sürenin hesaplanması gerektiği kanaatindeyiz.

Rotasyona tabi olunması durumunda farklı ilçelere gönderilme ihtimali var mıdır?

Bu ihtimal vardır. Rotasyon uygulamasında ilçe grupları temel kriter olacaktır. Coğrafi durum ve ulaşım imkanları değerlendirilerek valiliklerce ilçe grupları oluşturulacaktır. Uygulamada en çok mağduriyetin yaşanabileceği husus bu durumdur. Burada valiliklerin, ilçe gruplarını oluştururken takınacağı tavır bir sürgün zulmüne dönüşme endişesini yaratmaktadır.  Tercihlerine atanamayanlar ve tercih yapmayanlar bu ilçe gruplarına resen atanacaklardır.

Okulun yalnızca adı değişmiş ise buradaki öğretmenler rotasyona tabi olacak mıdır?

Bu durumda burada göreve devam edenler bakımından 12 yılını doldurmuş olmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

Sendika Yöneticileri, sendika il/ilçe temsilcileri, işyeri temsilcileri rotasyona tabi olacak mıdır?

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yer alan “yöneticilik güvencesi” kapsamında, haklı gerekçe olmadıkça bu kimselerin görev yerlerinin değiştirilemeyeceği hükmü yer almaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde söz konusu bu güvence yerini bulmamış ve buna dair bir düzenleme getirilmemiştir. Ancak kanunla tanınmış bu hakkın korunması bakımından sendika olarak yargı mercileri önünde gerekli girişimlerin tarafımızca yapılması değerlendirilmektedir.

Rotasyona tabi öğretmenler ne kadar tercih yapabilecekler?

Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlerin en fazla 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı vardır.

Rotasyon süresini doldurup da tercihlerine atanamayan öğretmenler ile tercih yapmayan öğretmenlerin durumu ne olacaktır?

Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılacaktır.

8 yıllık görev süresinin hesabında; hangi süreler hesaba dahil edilecek, hangileri dahil edilmeyecektir?

Aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak (müdür, müdür yardımcısı.v.b.) geçen görev süreleri hesaba dahil edilmeyecektir.Yani  bulunduğu okulda 4 yıl görev yapan yönetici , aynı okula öğretmen olarak atandığında 8 yıllık süresi öğretmenliğe başladığı tarih itibariyle hesaplanacaktır.

Yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevlerinde geçirilen süreler 8 yılın hesabında dikkate alınacaktır.

Kadrolarının bulunduğu ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarında norm kadro açığı olmaması halinde rotasyon uygulaması yapılacak mıdır?

Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenecektir.

Rotasyon kimlere uygulanmayacaktır?

 • Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerine,
 • Engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenlere,
 • Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere,

Uygulanmayacaktır.

Ayrıca;

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ”nin;

Tüm mevzuat-uygulama ve sonuçlarıyla birlikte yürütülmesinin durdurulmasına istemli  iptaline karar verilmesi talebi ile Danıştaya dava açılmıştır.

ADAYLIĞI KALDIRILAN ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN MEB’E YAZI YAZDIK

Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin, MEB Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 2015/13 no’lu genelge ile yeniden adaylık işlemine tabi tutulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

HİZMET ALANI VE HİZMET PUANI UYGULAMASI HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 37. Ve devamı maddelerinde düzenlenen “Hizmet Bölgeleri”ne bağlı “Hizmet Alanları”nda yer alan okullarda yapılan farklı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI’NA İLİŞKİN YÖK’E ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

Yüksek Öğretim Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na ilişkin görüşlerimizi ve önerilerimizi YÖK’e ilettik.

YÖK’e yazdığımız yazı için tıklayınız

EĞİTİM İŞ’TEN İKİ HUKUK ZAFERİ DAHA

Karaman İl Temsilcilik üyelerimiz Barış Lezgi Koyuncu ve Öner Gürel hakkında, sendikamızın aldığı karar gereği, iş güvencemiz ve Gezi Parkı direnişine destek için Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz eyleme katıldıkları ve “hükümet istifa” sloganı attıkları gerekçesiyle Karaman Valiliği tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonucunda da Barış öğretmenimiz Karaman Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi’nden, Morcalı köyü İlkokulu’na, Öner öğretmenimiz ise Anadolu Öğretmen Lisesi’nden Sudurağı kasabası Karamanbey Ortaokulu’na sürgün edilmiş, kınama cezası almışlardı.

Açtığımız dava sonucunda Konya 2. İdare Mahkemesi, üyelerimiz Koyuncu ve Güler’in, hükümeti protesto mitinginde “hükümet istifa” şeklinde slogan atmasının sendikal faaliyet kapsamında Anayasa ve yasalarla tanınan ifade ve eleştirme özgürlüğü hakkının kullanımı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine ve dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vermişti.

Üyelerimize verilen cezaların idare mahkemesince iptalinden sonra, geçtiğimiz ay Barış Lezgi Koyuncu’nun Morcalı Köyüne sürgünü, Öner Gürel’in Sudurağı’na sürgünü hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, kendisine tanınan bir aylık sürenin dolmasına yakın mahkeme kararına uyarak, Barış Lezgi Koyuncu’nun atamasını sürgün edildiği okul olan İrfan Ataseven Anadolu lisesine yaptı.  Bir yıllık aradan sonra adalet yerini buldu.

Eğitim-İş, siyasal iktidarın baskıcı ve hukuk dışı uygulamalarına karşı direnecek, demokratik ve meşru zeminde mücadelesini devam ettirecektir.

 

1 MAYIS’TA KESİLEN EK DERS ÜCRETLERİ İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle öğretmenlerin ek ders ücretlerinden kesinti yapılması uygulamasından vazgeçilerek bu genel tatil gününün de resmi tatil ve idari izinli sayılan haller kapsamında değerlendirilmesi ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

OKUL MÜDÜRLERİNİN 75 PUANIN ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN İPTAL KARARLARI

Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Değerlendirme Formunda 75 puanın altında değerlendirilen okul müdürleri adına açtığımız 4 davada Adana 1. İdare Mahkemesi iptal kararları verdi.

Örnek iptal kararı için tıklayınız

YETİŞTİRME KURSLARI İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK

Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nda, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinde yetiştirme kursu açılmasına ilişkin taleplerin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından geri çevrilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, söz konusu derslere ilişkin öğrencilerden ve velilerden kurs açılması talebi halinde yetiştirme kursu açılmasına izin verilmesini istedik.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

EK GÖSTERGE İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri tüm dünyada sürekli gelişen, değişen dinamik bir süreci kapsamaktadır. Eğitim Öğretim sürecinin doğru yönetilmesi ve sürdürülmesi ülkemizdeki sosyal ve ekonomik yaşamın düzenlenmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizdeki yaşam koşullarının iyileşmesi, kalkınmanın ve gelişmenin sağlanabilmesi için eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Ülkemizde eğitim alanında çalışanların OECD ülkeleri çalışanlarına göre çok düşük ücretler aldığı bilinmektedir.

Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının ekonomik durumlarındaki yetersizliğin kısmen de olsa ortadan kalkması için devlet memurlarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık aldıkları dereceler itibariyle belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarının yeniden düzenlenmesine gereksinim vardır. Bu durum özellikle etkisini emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde kendini göstermektedir.

Eğitim-İş olarak, 3600 ek göstergenin alınması ve ek gösterge cetvelinin “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün yeniden düzenlenmesi için TBMM Başkanlığı’na gönderilmek üzere imza kampanyası başlattık.

İmza Kampanyası Formu İçin Tıklayınız

NÖBET EYLEMİNE İLİŞKİN HUKUKİ BİR KAZANIM DAHA

Eğitim-İş olarak  nöbet görevini yerine getirmediği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılarak aylıktan kesme cezası verilen üyemiz adına açtığımız davada, Tekirdağ İdare Mahkemesi, sendikal faaliyette bulunmanın demokratik ve yasal bir hak olduğunu vurgulayarak, bu hakkın engellenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve idarenin işlemini iptal etti.

Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin kararı için tıklayınız

YENİ BİR HUKUK KAZANIMI DAHA

Gazi Üniversitesi yöneticilerinin haksız kazanç elde etmelerine dayanak teşkil eden düzenleme aleyhine 2010 yılında açtığımız davada esas hakkında karar verildi. Eğitim-İş’in iptal talebi kabul edildi.

2010 yılında Gazi Üniversitesi Rektörü dahil, bir kısım üst düzey üniversite yöneticisinin, Gazi Hastanesi döner sermaye gelirlerinden 2547 Sayılı Kanuna aykırı olarak “mesai dışı ek katkı payı adı altında” haksız kazanç elde etmelerinin hukuki dayanağı olan yönergenin haksız kazanca esas hükümlerinin iptali amacıyla  dava açmıştık. Davayı inceleyen idare mahkemesi davayı Eğitim-İş’in düzenleme aleyhine dava açma ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiş, Danıştay talebimize uygun olarak kararı bozmuştu. Danıştay kararı sonrası Ankara 14. idare Mahkemesi, 2014/489 E, 2014/1539 sayılı karar üzerinden verdiği hükümle DAVA KONUSU YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN TAMAMINI İPTAL ETMİŞTİR.

Danıştay kararı için tıklayınız

MİLLİ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

2015 yılı Milli Eğitim Uzmanlığı Sınavı’na ve dayanak olan kılavuza Danıştay nezdinde dava açtık.

MESLEKİ EĞİTİMDEKİ EK DERS KAYIPLARI İÇİN MEB’E BAŞVURDUK
YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

Üniversitelerde çalışan idari ve teknik personelin taleplerini gündeme getirmek için imza kampanyası başlattık.

TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere başlattığımız imza kampanyasında taleplerimizi şöyle sıraladık:

– Üniversitelerde çalışan akademik personele yapılan ekonomik artışın yükseköğrenimde (üniversite, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü) görev yapan diğer hizmet sınıflarına (Genel İdare, Teknik ve Yardımcı Hizmetler) “Yükseköğretim Genel, Teknik ve Yardımcı Hizmet grubu tazminatı” olarak %115 oranında artış yapılması

– 2914 sayılı kanuna ek yapılarak, akademik, idari, teknik, yardımcı hizmet sınıflarına her yıl bir maaş tutarında eğitim öğretim ödeneği verilmesi,

– 2914 sayılı kanun kapsamında, 16 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan kamu personeline Anayasanın eşitlik ilkesine uygun olarak 1 derece verilmesi,

İmza Kampanyası Yazısı İçin Tıklayınız

 

YÖK’ÜN SANAT VE SANAT EĞİTİMİNİ YOK EDECEK UYGULAMASINA KARŞI DAVA AÇTIK

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından 21.01.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler’in “A-Program Açılabilmesi İçin Asgari Yeterlilikler” başlıklı bölümünün; 1.2.3. ve 4. maddeleri ile “F-Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 1. madesinde yer alan “iki yıl içinde (2016-2017 Bahar Dönemine kadar) ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali talebiyle Danıştay nezdinde YÖK’e karşı dava açtık.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanan ve üniversitelerde lisansüstü eğitim programlarının açılabilme koşullarını düzenleyen dava konusu hükümler, ülkemizde mevcut tüm alanları kapsamak üzere öngörülmüş, diğer bir deyişle tüm branş ve programlar için uygulanması söz konusu hükümlerdir. Esasen sorun da düzenlemenin bu şekilde yekpare olarak tüm bölüm ve alanlar için uygulanacak olmasından kaynaklanmaktadır. YÖK, düzenleme yaparken kendine özgü şartları olan bölüm ve alanları gözetmemiş, tamamı için tek bir düzenleme yapmıştır.

Bu koşullarda, bazı bölümlerin bir alanında onlarca öğretim üyesi bulunması sebebiyle dava konusu şartların bu bölümlerde uygulanmasında ciddi bir zorluk bulunmamaktadır. Ancak güzel sanatlar alanlarında genel itibarıyla ülke genelindeki üniversitelerde çok az sayıda öğretim üyesinin bulunması nedeniyle dava konusu düzenlemede öngörülen sayıda öğretim üyesinin temini mümkün değildir. Bu sebeple de özellikle müzik ve sahne sanatları alanlarında(konservatuvar eğitimi) dava konusu düzenleme ile öngörülen şartların gerçekleşmesi fiilen imkansızdır. Bu halde bu alanlarda lisansüstü eğitim programlarının açılabilmesi söz konusu olamayacaktır. Söz konusu durumun vahameti ise açıktır. Bu programların açılamaması nedeni ile güzel sanatlar alanında zaten halihazırda çok az sayıda öğretim üyesi yetişmekteyken bunun gerçekleşmesi de olanaksız hale gelecek, sonuçta da sadece lisansüstü eğitim değil, üniversitelerde güzel sanatlar ile müzik ve sahne sanatları alanında lisans eğitimi dahi verilemeyecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Programların açılabilmesi için asgari yeterlilikler olarak ifade edilen bu düzenlemelerde yer alan şartların iki yıl içerisinde yerine getirilmesi istenmiştir. Ancak fiili durumda iki yıl içerisinde bunların sağlanması olanaksızdır.

Hal böyleyken dava konusu düzenleme, opera, bale, tiyatro, modern dans, heykel, müzik vb. alanların üniversitelerde mevcut sanat dallarında eğitim programlarının yok olması anlamına gelecek, dahası ülkede sanat hayatının var olma şartlarını ortadan kaldıracak sonuçlar doğuracaktır.

Bu sebeple YÖK’ün yayınladığı Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin İlkelerin ilgili hükümlerinin iptali istemiyle 23.01.2015 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

YARGIDAN MTSK MAĞDURLARININ LEHİNE KARAR ÇIKTI

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavında Komisyon Başkanı olarak görevlendirilen öğretmenlerimize, Süresiz Görev verilmeme cezasına ilişkin YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  kararı çıkmıştır.

 

NÖBET EYLEMİMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN OKUL MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN ŞİKAYETİMİZ ÜZERİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Aralık ayında sendikal eylemi baskı ile engellemeye çalışan Bursa’daki bir Okul müdür yardımcısı için Eğitim İş Bursa Şubemizin savcılığa yapmış olduğu başvurudan sonra, yapılan ön inceleme sonucunda savcılığın soruşturma izni Osmangazi Kaymakamlığı tarafından reddedilmişti. Şubemizin itirazı sonucunda Bölge İdare Mahkemesi “Soruşturma İzni Verilmesine” karar vermiştir. Karar ektedir.

DANIŞTAY’DAN AKP İKTİDARINA TOKAT GİBİ KARAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Yaygın Eğitim Kurumları’nda Atatürk Köşesi bulundurma zorunluluğunun içeriğini boşaltarak işlevsiz kılan düzenlemesi ile ilgili olarak Eğitim-İş’in açtığı davada nihai karar çıktı. Danıştay açtığımız davanın haklı olduğunu kabul ederek düzenlemeyi iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete’de yeni “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” ile özel okullarda “Atatürk Köşesi” bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmış, düzenleme aleyhine açtığımız davayı kazanmıştık. Karar sonrasında Bakanlık bu defa 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi” başlıklı 14. maddesi kapsamında yaygın eğitim kurumlarında bulunan Atatürk Köşelerinin gerekliğine ilişkin düzenlemeyi işlevsiz kıldı, içini boşalttı. Bunun üzerine bu düzenlemenin de yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtık.

Davada, Danıştay 8. Dairesi ilk aşamada düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebimizi kabul etti. Bakanlık kararın kaldırılması için İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurmuşsa da bu talebi olumsuz sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi kısa süre önce davayı esastan gündemine alarak nihai kararını verdi. Danıştay, Anayasa’nın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı kanunda belirlenen amaçlar doğrultusunda, milli eğitim sisteminin temel amacının;  Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, Türk Milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etmiş ve devamla Anayasa ve 1739 sayılı kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için yaygın eğitim faaliyetinin Atatürk ile ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde yaygın eğitim kurumlarında yer alacak Atatürk Köşesi’nin bu amaç ve bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği kabulüyle Eğitim İş’in talebini haklı bulmuş ve düzenlemeyi talebe uygun olarak esastan  iptal etmiştir.

Eğitim-İş olarak AKP iktidarının tüm hukuksuzluklarına karşı tavizsiz duruşumuzu ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Danıştay 8. Dairesinin Kararı

NÖBET EYLEMİ İLE İLGİLİ İMZALATILMAK İSTENEN TÜM BELGELERE ŞERH KOYUNUZ

Eğitim İş olarak üç yıldır devam ettiğimiz nöbet eylemimizde Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince 5 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında nöbet eylemi yapacağımızı okul idarelerine verdiğimiz dilekçelerle belirtik. Sendikamıza üyelerimizden ulaşan bilgilere göre bazı okul müdürleri üyelerimizi odalarına çağırarak nöbet eyleminden vazgeçmelerini veya dilekçelerini geri almalarını istemekte, aksi taktirde Milli Eğitim Bakanlığı’nın göndermiş olduğu görüş yazısına dayanarak asli görevlerini yapmadıkları için soruşturma açmakla tehdit etmektedirler.

Nöbet Eylemini engellemeye çalışan yöneticiler eyleme katılımı kırmak için eyleme katılan öğretmenlere bazı belgeler imzalatmaktadırlar. İşte bu belgelerin altına aşağıdaki şerh metnini yazarak imza atabilirsiniz. Ayrıca 2. dönem başı Öğretmenler Kurulunda nöbetle ilgili kararlar almaktadırlar. Kararı da şerhli imzalayabilirsiniz. İmza attığınız yerde yazacak yer yoksa imzanızı atıp şerhlidir diye belirtiniz ve şerhi alta ya da arkasına aynen yazınız.

“Üyesi bulunduğum Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 26/12/2014 tarih ve 143 sayılı kararı gereği, nöbet hizmetlerinin ücretlendirilmesine dikkat çekmek amacıyla, nöbet tutmama eylemini yaparak, sendikal faaliyette bulundum. Bu eylemim sendikal faaliyet olduğu gibi, 87 no’lu ILO sözleşmesinin 2 ve 3. maddeleri, Anayasanın 53/2, 90/5. maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin ve Danıştay’ın yerleşmiş kararlarına göre yasaya uygundur. 87 no’lu ILO sözleşmesinin 3/2.maddesi uyarınca kamu otoritesi bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak şekilde müdahale de bulunamaz. Bu sebeple hakkımda yasaya aykırı olarak işlem yapılmasını kabul etmiyorum. Yasaya aykırı olarak işlem yapanlar aleyhinde şikâyetçiyim ve yasal haklarımı saklı tutuyorum.”

SEÇMELİ DERSLERİN SINAVLA DEĞERLENDİRİLMESİ UYGULAMASINA SON VERİLMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde seçmeli derslerin “ders etkinliklerine katılım puanı” ile değerlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna rağmen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Funda Kocabıyık imzası ile yayınlanan genelgesinde “… 4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dışındaki tüm derslerden (seçmeli dersler dahil) öğrencilerin sınava tabi tutulması ve puanla değerlendirme yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na konuya ilişkin yazı yazarak, seçmeli derslerin sınavla değerlendirilmesini isteyen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısının yürürlükten kaldırılarak yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesi ve seçmeli derslerin sınavla değerlendirilmesi uygulamasına son verilmesini istedik.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız       

 

NÖBET EYLEMİMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN OKUL MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN ŞİKAYETİMİZ ÜZERİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Aralık ayında sendikal eylemi baskı ile engellemeye çalışan Bursa’daki bir Okul müdür yardımcısı için Eğitim İş Bursa Şubemizin savcılığa yapmış olduğu başvurudan sonra, yapılan ön inceleme sonucunda savcılığın soruşturma izni Osmangazi Kaymakamlığı tarafından reddedilmişti. Şubemizin itirazı sonucunda Bölge İdare Mahkemesi “Soruşturma İzni Verilmesine” karar vermiştir. Karar ektedir.
 

DANIŞTAY’DAN AKP İKTİDARINA TOKAT GİBİ KARAR

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Yaygın Eğitim Kurumları’nda Atatürk Köşesi bulundurma zorunluluğunun içeriğini boşaltarak işlevsiz kılan düzenlemesi ile ilgili olarak Eğitim-İş’in açtığı davada nihai karar çıktı. Danıştay açtığımız davanın haklı olduğunu kabul ederek düzenlemeyi iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete’de yeni “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” ile özel okullarda “Atatürk Köşesi” bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmış, düzenleme aleyhine açtığımız davayı kazanmıştık. Karar sonrasında Bakanlık bu defa 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi” başlıklı 14. maddesi kapsamında yaygın eğitim kurumlarında bulunan Atatürk Köşelerinin gerekliğine ilişkin düzenlemeyi işlevsiz kıldı, içini boşalttı. Bunun üzerine bu düzenlemenin de yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtık.

Davada, Danıştay 8. Dairesi ilk aşamada düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebimizi kabul etti. Bakanlık kararın kaldırılması için İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurmuşsa da bu talebi olumsuz sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi kısa süre önce davayı esastan gündemine alarak nihai kararını verdi. Danıştay, Anayasa’nın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı kanunda belirlenen amaçlar doğrultusunda, milli eğitim sisteminin temel amacının;  Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, Türk Milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etmiş ve devamla Anayasa ve 1739 sayılı kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için yaygın eğitim faaliyetinin Atatürk ile ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde yaygın eğitim kurumlarında yer alacak Atatürk Köşesi’nin bu amaç ve bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği kabulüyle Eğitim İş’in talebini haklı bulmuş ve düzenlemeyi talebe uygun olarak esastan  iptal etmiştir.

Eğitim-İş olarak AKP iktidarının tüm hukuksuzluklarına karşı tavizsiz duruşumuzu ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz.

 

Danıştay 8. Dairesinin Kararı

 

 

NÖBET EYLEMİ İLE İLGİLİ İMZALATILMAK İSTENEN TÜM BELGELERE ŞERH KOYUNUZ

 

 

Eğitim İş olarak üç yıldır devam ettiğimiz nöbet eylemimizde Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince 5 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında nöbet eylemi yapacağımızı okul idarelerine verdiğimiz dilekçelerle belirtik. Sendikamıza üyelerimizden ulaşan bilgilere göre bazı okul müdürleri üyelerimizi odalarına çağırarak nöbet eyleminden vazgeçmelerini veya dilekçelerini geri almalarını istemekte, aksi taktirde Milli Eğitim Bakanlığı’nın göndermiş olduğu görüş yazısına dayanarak asli görevlerini yapmadıkları için soruşturma açmakla tehdit etmektedirler.

Nöbet Eylemini engellemeye çalışan yöneticiler eyleme katılımı kırmak için eyleme katılan öğretmenlere bazı belgeler imzalatmaktadırlar. İşte bu belgelerin altına aşağıdaki şerh metnini yazarak imza atabilirsiniz. Ayrıca 2. dönem başı Öğretmenler Kurulunda nöbetle ilgili kararlar almaktadırlar. Kararı da şerhli imzalayabilirsiniz. İmza attığınız yerde yazacak yer yoksa imzanızı atıp şerhlidir diye belirtiniz ve şerhi alta ya da arkasına aynen yazınız.

“Üyesi bulunduğum Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 26/12/2014 tarih ve 143 sayılı kararı gereği, nöbet hizmetlerinin ücretlendirilmesine dikkat çekmek amacıyla, nöbet tutmama eylemini yaparak, sendikal faaliyette bulundum. Bu eylemim sendikal faaliyet olduğu gibi, 87 no’lu ILO sözleşmesinin 2 ve 3. maddeleri, Anayasanın 53/2, 90/5. maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin ve Danıştay’ın yerleşmiş kararlarına göre yasaya uygundur. 87 no’lu ILO sözleşmesinin 3/2.maddesi uyarınca kamu otoritesi bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak şekilde müdahale de bulunamaz. Bu sebeple hakkımda yasaya aykırı olarak işlem yapılmasını kabul etmiyorum. Yasaya aykırı olarak işlem yapanlar aleyhinde şikâyetçiyim ve yasal haklarımı saklı tutuyorum.”

 

YÖNETİCİ ATAMALARI HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

 

Yönetici atama uygulamaları hakkında İdare Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen ilgili kurum müdürlerinin görev yaptıkları kuruma iade edilmeden şeklen değerlendirmeye tabii tutuldukları, yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçeleri yok sayılarak daha önceki değerlendirmelerde ısrar edildiği Genel Merkezimize bildirilmektedir.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak ilgili kişilerin kurum müdürlüklerine iade edilerek, İdare Mahkemelerinin kararlarının gerekçelerine uygun değerlendirme yapılmasının sağlanması için uyarıda bulunduk.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Yürütmenin durdurulması kararını uygulamayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyenler için dilekçe örneği

 

SEÇMELİ DERSLERİN SINAVLA DEĞERLENDİRİLMESİ UYGULAMASINA SON VERİLMELİDİR

 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde seçmeli derslerin “ders etkinliklerine katılım puanı” ile değerlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna rağmen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Funda Kocabıyık imzası ile yayınlanan genelgesinde “… 4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dışındaki tüm derslerden (seçmeli dersler dahil) öğrencilerin sınava tabi tutulması ve puanla değerlendirme yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na konuya ilişkin yazı yazarak, seçmeli derslerin sınavla değerlendirilmesini isteyen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısının yürürlükten kaldırılarak yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesi ve seçmeli derslerin sınavla değerlendirilmesi uygulamasına son verilmesini istedik.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız        

 

NÖBET EYLEMİNE İLİŞKİN ŞERH

 

İdareden nöbet eylemi ile ilgili yazıyı tebellüğ edilirken düşülecek şerh aşağıdadır:

 

“Nöbet eylemi sendikal faaliyet olduğu gibi, 87 nolu ILO sözleşmesinin 2. ve 3.  maddeleri, Anayasanın 53/2, 90/5. maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın yerleşik kararlarına  göre yasal mevzuda uygundur. 87 no’lu ILO sözleşmesinin 3/2. maddesi uyarınca kamu otoritesi bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın  yasaya uygun şekilde kullanılmasına  engel olacak şekilde müdahalede bulunamaz. Bu sebeple hakkımda yasal olmayan işlem yapılmasını kabul etmiyorum. Yasaya aykırı olarak işlem yapanlar aleyhinde şikayetçiyim ve yasal haklarımı saklı  tutuyorum.”

 

NÖBET EYLEMİ  DİLEKÇELERİ

 

Nöbet eylemine katılacak eğitim çalışanlarının eylem öncesi okul müdürlüklerine nöbet tutmayacaklarına yönelik dilekçe vermesi gerekmektedir.

 

Nöbet tutmama eylemi için kurumlara verilecek yazı ve dilekçe örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

MYK Kararı ve Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için örnek dilekçe

Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için örnek dilekçe

 

NÖBET EYLEMİ İNCELEME VE SAVUNMA EVRAKLARI (5 OCAK – 12 HAZİRAN 2015)

1- Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…….. 2015 tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

2- İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

 

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için savunma

MYK Kararı ve  29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazı

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı

 

 

NÖBET EYLEMİ BİREYSEL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

 

Nöbet eylemi ile ilgili cezai işlem başlatılan üyenin Cumhuriyet Savcılığına vermesi gereken dilekçe örneği hazırlanmıştır.

Dilekçe, taslak dilekçedir, bağlayıcılığı yoktur. Eğer olay içerisinde nöbetle ilgili başka suçlamalar da olursa, dilekçeye ilave edilmesi gerekir. Yine dilekçenin içeriğinde her üyemizin yaşadığı olay farklı olabilir. Bu nedenle olaylar kısmı boş bırakılmıştır. Bu kısımları bölgelerdeki avukat arkadaşlarımızın doldurması faydalı olacaktır.

Dilekçedeki eklerden ilk 5’inin dava dilekçesine eklenmesi zorunludur. 6. Ve 7. Ekleri genel davalar olduğu için bilgi içeriklidir. Dava dilekçesine konulması zorunlu değildir.

 

Dilekçe İçin Tıklayınız

17.01.2014 tarihli MYK Kararı

18.02.2014 tarihli Genel Merkez üst yazısı

07.11.2014 tarihli MYK Kararı

10.11.2014 tarihli Genel Merkez Üst yazısı

 

 

NÖBET EYLEMİ İÇİN İNCELEME VE SAVUNMA EVRAKLARI

 

1- Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…….. 2014 tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

2- İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

 

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Eğitim-İş MYK karar örneği

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 10.11.2014 tarih ve 6160  sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı

 

NÖBET EYLEMİ ARALIK AYI DİLEKÇELERİ

 

 

YOLLUK ALAMAYANLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Sınırları Başlıklı 5. MaddesiBüyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır hükmü

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddesinin birinci fıkrasında “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

657 sayılı Kanunun Atanmalarda Görev Yerine Hareket Ve İşe Başlama Süresi Başlıklı 62 Maddesi

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 – Kanunî izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 – Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 – Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.” Hükmü

6245 sayılı Harcırah Kanununun Tarifler başlıklı 3. Maddesinin g fıkrasında 10.9.2014 tarihinde  yapılan değişiklikle “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” hükmü

h. fıkrasında Başka yer: “Yukarda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder”  hükmü getirilmiştir.

Yukarıdaki ilgili yasa maddeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde Büyükşehir kapsamında olan illerde ilçeler arası yer değiştiren memurun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddesinde belirtilen uzaklık dikkate alınarak harcırah alabileceği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sendikamız hukukçularının değerlendirmesi olup konu ile ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanununun Tarifler başlıklı 3. Maddesinin g fıkrasındaki Memuriyet mahalli” tanımındaki değişiklik 10.9.2014 tarihinde yapıldığından ve bu tarih itibari ile kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nakil olan memurun adresinin taşınmış olması gerektiğidir. Atama kararnamesinde ve Personel nakil bildiriminde  “YOLLUKSUZ veya HARCIRAHSIZ” ibaresi olan memurlar bunun tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

Atama kararnamesinde ve Personel nakil bildiriminde YOLLUKSUZ veya HARCIRAHSIZ olduğu ile ilgili hiçbir ibare olmayan memurlar ise idareye Dilekçe İle Başvurarak harcırah talebinde bulanacak bu talebin reddedilmesi halinde 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

Dilekçe İçin Tıklayınız

 

NÖBET EYLEMİ DİSİPLİN CEZASI İPTALİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ

 

 

GÖREV SÜRESİ 4 YIL VE DAHA FAZLA OLAN MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEM

 

Bilindiği üzere 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 sayılı Kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. maddesinin (8) numaralı fıkrası “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum  Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

Yine aynı kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin (8) numaralı fıkrasında  “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”Denilmektedir.

İlgili kanunun Anayasaya aykırılık iddiası ile iptali davası  açılmış ve  Anayasa mahkemesinde esas dan görüşülme sırasını beklemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar başlıklı 5. Maddesi “1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

ç) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar başlıklı 7. Maddesinde “(1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar başlıklı 10/8. Maddesinde “(8) Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılamaz. Bunların görev süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilir.

10/9. Maddesinde “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” Hükümleri getirilmiştir.

Burada yukarıda belirtilen yasa hükmü ile Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5. Ve 7. Maddelerindeki genel ve özel şartları taşımak kaydıyla müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılmaktadır. İlgili yönetmelik hükümleri müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerini tamamen takdir okul müdürünün yetkisine bırakmıştır. Ancak, bu takdir yetkisi okul müdürü tarafından sınırsız bir biçimde kullanılamaz. Takdir yetkisinin sınırları kariyer ve liyakat ile sınırlı olarak kullanılmalıdır.

Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanlar Eğitim Kurumuna yeni Müdür atandığında Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı görevlendirme süreci içerisinde okul müdürlüğüne dilekçe ile yeniden görevlendirilme talebinde bulunacak bu talebin yazılı olarak reddedilmesi veya başka bir görevlendirme yapılarak kendisinin öğretmen olarak atamasının yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açabileceklerdir.

 

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

 

MEB MÜDÜRLÜK MÜLAKATI İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

MEB müdürlük mülakat takvimine göre, 30 Ekim – 5 Kasım 2014 tarihleri arasında 70 puan ve altı alan ya da beklediği puanın altında puan alan tüm üyelerimiz ekteki itiraz dilekçesini kurumlarına vermelidir.  Aksi takdirde dava açma hakları olmayacaktır.

 

İtiraz Dilekçesi

 

YÖNETİCİLİK DAVASI REDDEDİLENLER İÇİN TEMYİZ DİLEKÇESİ

 

24 EYLÜL GREVİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

 

24 Eylül 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilen grevimize ilişkin MYK kararları ve ifade örnekleri ektedir.

 

 1. Okul müdürleri, iş bırakan eğitim çalışanına “24 Eylül 2014 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.
 2. Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.
 3. İncelemeye cevap ve savunmaya ekler mutlaka eklenecektir.
 4. İncelemeye cevap ve savunma örnekleri Eğitim-İş üyeleri ve sendikasızlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Not: Okul müdürleri savunma istemeden, savunma dilekçeleri verilmeyecektir.

Sendikasızlar İçin İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasızlar İçin Savunma Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Savunma Örneği

MYK Karar Örneği

Sendikasızlar İçin Yargı Kararı Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı Örneği

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 19.09.2014 tarih ve 4730 sayılı yazısı

 

E-OKUL VERİLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün e-okul verilerinin güncellenmesi konulu ve 208842 sayılı yazıları ile doldurulmasını istediği öğrenci bilgilerindeki “Haneye giren aylık toplam gelir” ve “Hanede yaşayan kişi sayısı” bilgilerinin gerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2012/617 yürütmeyi durdurma itiraz no kararına aykırı olması gerekse bu bilgilerin doğrudan eğitimle ilgili ve öğretmen görev kapsamında olmamasından dolayı söz konusu bilgilerin Eğitim-İş üyeleri ve eğitim çalışanları tarafından doldurulmamasına karar verilmiştir.

 

Karar örneği için tıklayınız

 

15 MAYIS GREVİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

 

15 Mayıs 2014 Perşembe günü gerçekleştirilen grevimize ilişkin MYK kararları ve ifade örnekleri ektedir.

 1. Okul müdürleri, iş bırakan eğitim çalışanına “15 Mayıs 2014 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.
 2. Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.
 3. İncelemeye cevap ve savunmaya ekler mutlaka eklenecektir.
 4. İncelemeye cevap ve savunma örnekleri Eğitim-İş üyeleri ve sendikasızlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Not: Okul müdürleri savunma istemeden, savunma dilekçeleri verilmeyecektir.

 

Sendikasızlar İçin İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasızlar İçin Savunma Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Savunma Örneği

MYK Karar Örneği

Sendikasızlar İçin Yargı Kararı Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı Örneği

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 14.05.2014 tarih ve 3322 sayılı yazısı

 

 

26 ŞUBAT GREVİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

26 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen grevimize ilişkin MYK kararları ve ifade örnekleri ektedir.

 1. Okul müdürleri, iş bırakan eğitim çalışanına “26 Şubat 2014 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.
 2. Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.
 3. İncelemeye cevap ve savunmaya ekler mutlaka eklenecektir.
 4. İncelemeye cevap ve savunma örnekleri Eğitim-İş üyeleri ve sendikasızlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Not: Okul müdürleri savunma istemeden, savunma dilekçeleri verilmeyecektir.

 

 

Sendikasızlar İçin İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasızlar İçin Savunma Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Savunma Örneği

MYK Karar Örneği

Sendikasızlar İçin Yargı Kararı Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı Örneği

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

 

 

NÖBET EYLEMİ EVRAKLARI

EYLEME KATILMAK İÇİN DİLEKÇE İŞLEMLERİ

Mart ayından başlamak üzere her ayın ilk haftası gerçekleştireceğimiz “Nöbet Eylemi”ne ilişkin MYK kararları ve dilekçe örnekleri ektedir. Dilekçe her ay için ayrı ayrı verilecektir. Dilekçedeki tarih kısmına;

Mart ayı için: 3-7 Mart 2014

Nisan ayı için: 7 – 11 Nisan 2014

Mayıs ayı için: 5-9 Mayıs 2014

Haziran ayı için: 2-6 Haziran 2014  yazılacaktır.

 

İNCELEME VE SAVUNMA İSTEĞİ HALİNDE YAPILACAKLAR

Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…. tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

 

Eğitim-İş Üyeleri İçin Dilekçe Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri Savunması

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı

Eğitim-İş MYK Karar Örneği

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Dilekçe Örneği

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Savunma

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Yargı Kararı

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 18/02/2014 tarih ve 863 sayılı yazısı

 

40’ı Aşan Sınıf Mevcutları İçin Dilekçe Örnekleri

Hukuki Görüş İstem Formu

Eğitim İş Genel Merkez Hukuki İşlemler&Dilekçe Örnekleri Sayfası için tıklayınız

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*